Girişim & Startup Hukuku Nedir? Girişim hukuku, girişimcilerin kanunlara uygun bir şekilde faaliyet gösterebilmesi amacıyla ortaya çıkan, ticari hayatı şekillendiren pek çok hukuksal düzenleme ile yakın ilişkisi olan, girişimci ile yatırımcı ve hem girişimci hem de yatırımcı taraflar ile hukuk düzeni arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimciler hedeflerini gerçekleştirmek için risk…

Genel Kurul Kararlarının İptali Nedir? Türk Ticaret Kanunun 445.maddesi uyarınca kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararlarının iptali söz konusu olmaktadır. Genel kurul kararlarının iptalinin söz konusu olabilmesi için bir genel kurul kararı bulunmalı, mevcut olan genel kurul kararı kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kurallarına aykırı olmalı ve…

Girişimciler, girişim fikrinin korunmasından, ilk sözleşmesinin imzalanmasına, şirket kurulmasından, yatırım alınmasına kadar pek çok aşama ile karşılaşmaktadır. Girişimcilerin temel olarak hangi hukuk dallarıyla hangi aşamalarda karşılaşacağını ve özellikle hangi aşamalarda dikkat etmeleri gerektiğini bu başlık altında inceleyeceğiz. 1- Yasallığın Tespiti Aşaması Girişimcinin hukuki serüveninde karşılaşacağı ilk aşama yasallığın tespiti aşamasıdır. Yasallığın tespiti aşamasında tabiri caizse…

Girişimin belli bir seviyeye gelmiş olması, hukukla bağlantısının kesileceği anlamına gelmemektedir. Girişimciler ister fikir aşamasında olsun ister şirketleşmiş olsun her aşamada hukuka uygun davranmalıdır. Örnek vermemiz gerekirse kişisel veri işleyen girişimcilerin kişisel verilerin korunması mevzuatına, e-ticaret girişimlerinin e-ticaret hukuku mevzuatına, ihracat yapan girişimlerinin ihracata, hatta reklam yapılmasında dahi ilgili mevzuatlardaki düzenlemelere dikkat etmesi gerekir. Bununla…

Askıda hükümsüzlük, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü unsurların eksikliği dolayısıyla başlangıçta hüküm ve sonuç doğurmaması, ancak unsurların tamamlanmasıyla hukuki sonuçlarını tam olarak meydana getirmesi olarak tanımlanmaktadır.1  Hukuken geçerlilik durumlarında herhangi bir sorun bulunmamasına karşın bir genel kurul kararının tam anlamıyla hukuki sonuçlar doğurabilmesi için bazı ek şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ek şartların da mevcudiyeti halinde…

Anonim şirketlerin genel kurulları tüm paydaşları bağlayan, ortaklığın birden çok alanında önemli kararları alan bir organı oluşturmaktadır. Karar organı olmasından dolayı esas sözleşmenin değişikliği, önemli miktarlarda şirket varlığının toptan satışı hatta ortaklığın feshi gibi ortaklığa ilişkin çok önemli kararları olağan ve olağanüstü dönemlerde düzenlediği genel kurul toplantıları neticesinde alırlar.   Türk Ticaret Kanununca ve sair…

Genel Kurul Kararının İptali Davasında Usül İptal davasının muhakeme usulü butlan veya yokluktan farklı olarak dava açmayı gerektirmektedir. Kanun iptal davasının tarafı olacak kişileri açıkça belirtmiştir. İptal davasının kanunda sayılan hallerde, sayılan kişilerce açılması davanın reddedilmemesi açısından önem taşımaktadır. Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalarda basit yargılama usulüne göre davanın sonuçlandırılacağı kabul edilmektedir. HMK 382….

İptal davasının açılması için bir genel kurul kararının mevcut olması, bu genel kurul kararının kanuna, ana sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırılık taşıması ve karar ile aykırılık arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Genel Kurul Kararı Genel kurul kararlarının iptali için öncelikle icra edilebilir bir genel kurulu kararı olmalıdır. Genel kurul kararının iptali için, toplantıda alınacak kararların…

Batıl genel kurul kararları başlangıçtan itibaren hüküm doğurmazlar ve sonradan da geçerli hale getirilemezler. Genel kurul kararlarının geçersiz oldukları mahkemece resen dikkate alınır. Butlan iddiası itiraz olarak ileri sürülebileceği gibi, süreye bağlı olmaksızın tespit davasının da konusunu oluşturabilir (Gizem Alper, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 2. Baskı, Legal Yayınevi,…

Genel kurul kararlarının konusu bakımından, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka ve adaba, kişilik haklarına aykırı olması durumunda veya konusunun imkansız olması durumunda ilgili kararın butlanından bahsedilebilir. Batıl nitelikteki kararlar ölü doğmuş sayılır. Bir diğer ifade ile başlangıçtan itibaren geçersiz kabul edilir. Kanunda sayılan sebeplerden ilki pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal edici nitelikteki kararın…