Genel kurul toplantıları yapılış zamanları açısından olağan ve olağanüstü, çağrı yapılıp yapılmaması açısından çağrılı veya çağrısız, fiziken bir araya gelinip gelinmemesi açısından ise fiziken yapılan ve elektronik ortamda yapılan toplantılar biçiminde ayrımlara tabi tutulmaktadır (Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, 7. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012, ss.131).  Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde toplantılar şirket merkezinde…

Genel niteliği itibariyle hukuki işlemlerde hükümsüzlük hallerinden biri olan yokluk kavramı, bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının bulunmaması, zorunlu şekil şartlarına uygunluk sağlanmaması yahut esaslı unsurlarından birinin eksik olması gibi durumlarda her zaman ve herkes tarafından ileri sürülebilmesi mümkün olan bir yaptırım, şeklinde tanımlanabilir. Türk Ticaret Kanununda yokluk yaptırımına ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut olmasa dahi…

Kanunen yasaklanmamış her türlü alan içinde gerekli şartları taşıması durumunda kurulabilen, sermaye şirketlerinin bir türü olan anonim şirketlerde karar organı anonim şirketin genel kuruludur. Ortaklığın birçok kararı burada alındığı gibi, alınan kararlar tüm pay sahiplerini etkilemekte ve hükümsüzlük halleri dışında bağlamaktadır. İşbu sebeplerle ve önemi itibariyle kararların alımında genel kurulun yetkileri kanunla, esas sözleşmeyle ve…