Genel Kurul Kararlarının İptali Nedir? Türk Ticaret Kanunun 445.maddesi uyarınca kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararlarının iptali söz konusu olmaktadır. Genel kurul kararlarının iptalinin söz konusu olabilmesi için bir genel kurul kararı bulunmalı, mevcut olan genel kurul kararı kanuna, esas sözleşmeye ve dürüstlük kurallarına aykırı olmalı ve…

Askıda hükümsüzlük, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü unsurların eksikliği dolayısıyla başlangıçta hüküm ve sonuç doğurmaması, ancak unsurların tamamlanmasıyla hukuki sonuçlarını tam olarak meydana getirmesi olarak tanımlanmaktadır.1  Hukuken geçerlilik durumlarında herhangi bir sorun bulunmamasına karşın bir genel kurul kararının tam anlamıyla hukuki sonuçlar doğurabilmesi için bazı ek şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Ek şartların da mevcudiyeti halinde…

Anonim şirketlerin genel kurulları tüm paydaşları bağlayan, ortaklığın birden çok alanında önemli kararları alan bir organı oluşturmaktadır. Karar organı olmasından dolayı esas sözleşmenin değişikliği, önemli miktarlarda şirket varlığının toptan satışı hatta ortaklığın feshi gibi ortaklığa ilişkin çok önemli kararları olağan ve olağanüstü dönemlerde düzenlediği genel kurul toplantıları neticesinde alırlar.   Türk Ticaret Kanununca ve sair…

Genel Kurul Kararının İptali Davasında Usül İptal davasının muhakeme usulü butlan veya yokluktan farklı olarak dava açmayı gerektirmektedir. Kanun iptal davasının tarafı olacak kişileri açıkça belirtmiştir. İptal davasının kanunda sayılan hallerde, sayılan kişilerce açılması davanın reddedilmemesi açısından önem taşımaktadır. Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davalarda basit yargılama usulüne göre davanın sonuçlandırılacağı kabul edilmektedir. HMK 382….

İptal davasının açılması için bir genel kurul kararının mevcut olması, bu genel kurul kararının kanuna, ana sözleşmeye ve dürüstlük kuralına aykırılık taşıması ve karar ile aykırılık arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir. Genel Kurul Kararı Genel kurul kararlarının iptali için öncelikle icra edilebilir bir genel kurulu kararı olmalıdır. Genel kurul kararının iptali için, toplantıda alınacak kararların…

Batıl genel kurul kararları başlangıçtan itibaren hüküm doğurmazlar ve sonradan da geçerli hale getirilemezler. Genel kurul kararlarının geçersiz oldukları mahkemece resen dikkate alınır. Butlan iddiası itiraz olarak ileri sürülebileceği gibi, süreye bağlı olmaksızın tespit davasının da konusunu oluşturabilir (Gizem Alper, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 2. Baskı, Legal Yayınevi,…

Genel kurul kararlarının konusu bakımından, kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine, ahlaka ve adaba, kişilik haklarına aykırı olması durumunda veya konusunun imkansız olması durumunda ilgili kararın butlanından bahsedilebilir. Batıl nitelikteki kararlar ölü doğmuş sayılır. Bir diğer ifade ile başlangıçtan itibaren geçersiz kabul edilir. Kanunda sayılan sebeplerden ilki pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal edici nitelikteki kararın…

Genel kurul toplantıları yapılış zamanları açısından olağan ve olağanüstü, çağrı yapılıp yapılmaması açısından çağrılı veya çağrısız, fiziken bir araya gelinip gelinmemesi açısından ise fiziken yapılan ve elektronik ortamda yapılan toplantılar biçiminde ayrımlara tabi tutulmaktadır (Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, 7. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2012, ss.131).  Ana sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde toplantılar şirket merkezinde…

Genel niteliği itibariyle hukuki işlemlerde hükümsüzlük hallerinden biri olan yokluk kavramı, bir hukuki işlemin kurucu unsurlarının bulunmaması, zorunlu şekil şartlarına uygunluk sağlanmaması yahut esaslı unsurlarından birinin eksik olması gibi durumlarda her zaman ve herkes tarafından ileri sürülebilmesi mümkün olan bir yaptırım, şeklinde tanımlanabilir. Türk Ticaret Kanununda yokluk yaptırımına ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut olmasa dahi…

Kanunen yasaklanmamış her türlü alan içinde gerekli şartları taşıması durumunda kurulabilen, sermaye şirketlerinin bir türü olan anonim şirketlerde karar organı anonim şirketin genel kuruludur. Ortaklığın birçok kararı burada alındığı gibi, alınan kararlar tüm pay sahiplerini etkilemekte ve hükümsüzlük halleri dışında bağlamaktadır. İşbu sebeplerle ve önemi itibariyle kararların alımında genel kurulun yetkileri kanunla, esas sözleşmeyle ve…